Monthly Archives: May 2015

17 posts

Ucapan Parlimen 26 Mei 2015 – Rancangan Malaysia Ke-Sebelas (RMK11)

Ucapan RMK11 Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 26hb Mei 2015

Saya hendak menggunakan peluang ini untuk membangkitkan beberapa isu penting yang telah diabaikan oleh RMK11 yang saya harap akan dijawab oleh Menteri-Menteri berkenaan.

  • Pembekalan Tenaga / Energy Generation

Saya amat kecewa bahawa dokumen RMK11 tidak sebut langsung strategi terperinci untuk menuju ke arah menurunkan penggunaan tenaga bahan api fosil dan menuju ke arah penggunaan tenaga boleh baharu ataupun “renewable energy”.

Saya juga mendapati bahawa terdapat dasar-dasar yang bercanggah antara KeTTHA, Suruhanjaya Tenaga dan juga SEDA. Mengikut jawapan Parlimen yang saya dapat daripada KeTTHA pada sesi yang lalu, pembekalan sumber jana kuasa ataupun “generation fuel mix” bagi Semenanjung Malaysia adalah 62% arang batu, 29% gas, 4% hidro dan 3% tenaga boleh baharu pada tahun 2020. Berdasarkan laporan Suruhanjaya Tenaga – bertajuk Peninsular Malaysia Electricity Supply Outlook 2014 – tenaga boleh baharu atau TBB dianggarkan akan menyumbang sebanyak 3.0% (ataupun 700MW) daripada jumlah kapasiti di Semenanjung Malaysia. Tetapi mengikut anggaran SEDA, 11% daripada jumlah kapasiti ataupun 2080MW akan dijanakan oleh TBB pada tahun 2020.

Sasaran RMK10 untuk seluruh Malaysia ialah 5.5% daripada pembekalan sumber jana kuasa adalah daripada TBB untuk 2015 (985 MW). Yang tercapai sekarang hanya 243MW. Sasaran untuk RMK11 adalah 2080MW ataupun 7.8% daripada jumlah kapasiti terpasang di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Jadi saya nak tanya Menteri, apakah sasaran yang sebenarnya untuk tahun 2020? Angka SEDA, angka KETTHA, angka ST, ataupun angka RMK11?

Pada masa yang sama, saya nak tanya Menteri sama ada rancangan untuk meningkatkan sumber jana kuasa yang dibekalkan oleh arang batu daripada 42% pada tahun 2014 kepada 62% pada tahun 2020 merupakan salah sebahagian daripada pemacu perubahan “melaksanakan pertumbuhan hijau” dalam RMK11? Bukankah Perdana Menteri telah memberi jaminan bahawa Malaysia akan menurunkan intensiti pelepasan dari segi KDNK menjelang tahun 2020 di sidang Copenhagen pada tahun 2009? Menurutnya, “Malaysia is adopting an indicator of a voluntary reduction of up to 40% in terms of emissions intensity of GDP by the year 2020 compared to 2005.” Akan tetapi, penggunaan arang batu untuk menjana kuasa elektrik dianggarkan akan bertambah. Loji kuasa 1000MW di Manjung yang sepatutnya habis dibina pada tahun 2017 menggunakan arang batu. Loji kuasa 2000MW di Jinmah East yang diberikan kepada 1MDB yang sepatutnya habis dibina pada tahun 2018 (1000MW pertama) dan 2019 (1000MW kedua) juga adalah loji arang batu. Saya juga hendak membangkitkan soalan tentang pengimportan arang batu – sekarang hanya satu syarikat yang diberikan lesen untuk mengimport arang batu iaitu TNB Fuel Services Sdn Bhd. Adakah kerajaan berniat untuk membuka pasaran kepada lebih daripada satu syarikat untuk mengimport arang batu supaya harga arang batu boleh dikurangkan melalui persaingan?

Berkenaan dengan pembekalan gas, saya juga meminta pihak Kementerian untuk memberikan status terkini bagi rancangan untuk membukakan pasaran gas melalui “Third Party Access” dan impak kepada harga gas akibat daripada rancangan ini.

Saya hendak sentuh tentang projek solar farm sebesar 50MW yang telah diberikan kepada 1MDB secara rundingan terus. Projek ini diumumkan pada 23 April 2014 tetapi selepas satu tahun, projek ini belum bermula lagi. Tanah di Kuala Ketil, Kedah, telah dikenalpasti tapi bayaran penuh masih belum dibuat. Pada masa yang sama, tarif yang mulanya 40sen/kwH telah dinaikkan kepada 50sen/kwh mengikut laporan berita The Edge. Saya ada beberapa soalan tentang projek solar farm ini. Pertama: Mengapa projek ini tidak dibukakan kepada pasaran umum sebagai satu tender terbuka untuk mendapatkan tarif yang terendah? Kedua: Adakah tarif sebanyak 50sen/kwh diberikan kepada 1MDB? Adakah ini wajar memandangkan bahawa tarif SEDA untuk solar PV 10MW ke 30MW adalah 49 sen sahaja untuk tahun 2015 dan solar farm 50MW ini pasti boleh menjana kuasa dengan harga yang lebih rendah oleh kerana mempunyai ‘economies of scale’ dan juga penurunan harga solar PV yang sedang dan akan berlaku? Soalan ketiga: Adakah 1MDB mampu memperolehi dana untuk menjalankan projek ini memandangkan bahawa Projek 3B yang pada awalnya diberikan kepada 1MDB nampaknya akan diambil alih oleh TNB? Soalan ke-empat: Bolehkah Menteri mengesahkan sama ada projek solar farm 50MW ini adalah pilot project yang mungkin akan diperbesarkan kepada projek sebanyak 500MW pada masa hadapan?

  • Penjagaan Alam Sekitar

Apa yang dihuraikan dalam RMK11 mengenai penjagaan alam sekitar memang berbunyi baik. Tetapi pada pandangan saya, semua ini cakap kosong sahaja. Cakap tak serupa bikin.

Saya nak rujuk Menteri kepada satu indeks yang diterbitkan pada 20 Mei 2015 iaitu Indeks Demokrasi Alam Sekitar ataupun “Environmental Democracy Index (EDI)” oleh World Resource Institute (WRI), sebuah institut kajian antarabangsa yang terkenal. Indeks ini menggunakan 75 indikator undang-undang, berdasarkan standard yang dinyatakan dalam “United Nations Environment Program (UNEP) Bali Guidelines.” Pada dasarnya, indeks ini memberi tumpuan kepada 3 hak penting dari segi alam sekitar iaitu:

  1. the right to freely access information on environmental quality and problems,
  2. the right to participate meaningfully in decision-making, and
  3. the right to seek enforcement of environmental laws or compensation for harm.

Malangnya, Malaysia menduduki tempat ke-69 daripada 70 negara iaitu tempat yang kedua terakhir or “second to last position.” Ini adalah huraian yang diberikan terhadap skor Malaysia dalam indeks tersebut:

Malaysia received low scores for the Transparency and Participation pillars, and a fair score for the Justice pillar. While the law on the environment provides a right to access environmental information on request, government authorities are not obligated to make environmental and public health information available to the public. Regarding the Participation pillar, the public is provided with the right to participate in environmental decision making in only a limited set of circumstances. State agencies are not required to account for public comments in environmental decision making. For the Justice pillar, the law fails to provide for the timely enforcement of criminal, civil, and administrative decisions relating to the environment, and the public is not granted broad standing to file environmental claims in court. By addressing these issues, Malaysia could ensure that environmental information is made available to the public, public comments are incorporated in environmental decision making, and the public is granted the right to file environmental claims in court to address environmental harms.

Isu pokoknya di Malaysia ialah orang awam tidak diberi kuasa ataupun hak untuk mendapatkan maklumat yang relevan berkenaan dengan alam sekitar, dan juga tidak diberikan hak yang mencukupi untuk melibatkan diri dalam proses membuat keputusan ataupun “decision making process.”

Saya nak beri beberapa contoh. Mengikut Akta Kualiti Alam Sekitar ataupun “Environmental Quality Act”, pengukuran bahan-bahan yang mencemarkan udara dan alam sekitar mesti diambil oleh syarikat-syarikat yang disenaraikan di bawah akta ini dan keputusan pengukuran mesti dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Tetapi orang awam tidak ada hak untuk mendapatkan maklumat ini. Misalnya, tahap dioksin dan gas pencemar udara seperti sulfur dioksida mesti diukur di loji insinerator skala kecil di tempat-tempat seperti Pulau Langkawi, Pulau Pangkor, Cameron Highlands dan Pulau Tioman. Tetapi penduduk di kawasan ini tidak diberikan maklumat ini. Mereka tidak dijemput ke loji insinerator apabila ukuran ini diambil, seperti yang diamalkan di negara lain seperti Taiwan. Di Jepun, murid sekolah dijemput melawat loji insinerator tetapi di loji insinerator di Malaysia, penduduk di kawasan berhampiran tidak dibenarkan untuk melawat loji-loji ini.

Jadi soalan saya kepada Menteri ialah, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk mendemokrasikan akses kepada maklumat dan juga kuasa dalam “decision making process” memandangkan kedudukan Malaysia yang amat teruk dalam Environmental Democracy Index? Adakah maklumat “discharge” untuk setiap kilang yang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar akan diterbit secara umum?

Berkenaan dengan insinerator-insinerator di Pulau Pangkor, Langkawi, Tioman dan Cameron Highlands, saya nak dapatkan pengesahan daripada Menteri sama ada seorang konsultant dari Denmark akan diberikan satu kontrak berjumlah RM900,000 untuk mengkaji kelemahan insinerator-insinerator tersebut dan memberi cadangan untuk menambah baik operasi insinerator-insinerator ini ataupun bercadang untuk menutup mereka semua?

Berkenaan dengan “leachate treatment plant” di stesen pemindahan sisa pepejal di Taman Beringin, Kepong, yang telah tidak beroperasi untuk kian lama, adakah kerajaan telah memberikan satu kontrak berjumlah RM35 juta untuk membina satu loji rawatan yang baru?

  • Dasar Kesihatan

Isu ketiga yang saya hendak bangkitkan ialah berkenaan dengan dasar kesihatan di Malaysia. Salah satu masalah serius yang sedang berlaku di negara kita ialah kadar penambahan hospital dan pusat kesihatan swasta yang sebenarnya bukan swasta. Kumpulan Bidang Kesihatan yang besar seperti Pantai Medical Group yang dimiliki oleh Khazanah dan KPJ yang dimiliki oleh Johor Corp dan Prince Medical Center yang dimiliki oleh Petronas adalah hospital yang diuruskan untuk keuntungan ataupun “for profit hospitals.” Harganya jauh lebih mahal berbanding dengan hospital kerajaan. Tetapi keuntungan yang didapatkan daripada rakyat Malaysia disalurkan kepada GLC-GLC yang disebutkan tadi. Misalnya, Kumpulan KPJ, yang dikuasai oleh Johor Corp, mencapai keuntungan sebelum cukai or “profit before tax” sebanyak RM218m dan pendapatan sebanyak RM2.6 billion.

Masalah kenaikan kos perubatan bukan sesuatu dihadapi oleh golongan kaya sahaja yang mampu menampung bil di hospital swasta. Akan tetapi, orang daripada kelas pertengahan ataupun “middle class” dan juga kelas bawahan juga menghadapi masalah ini oleh kerana mereka terpaksa mendapatkan rawatan daripada hospital swasta, akibat daripada masa menunggu yang begitu lama di hospital kerajaan.

Adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk mengawal perkembangan swasta di sektor kesihatan ataupun mengawal harga yang boleh dikenakan oleh hospital-hospital tersebut supaya kos perbelanjaan kesihatan di Malaysia boleh dikawal?

Saya ada dua soalan lagi yang berkaitan dengan sektor perubatan.

Saya difahamkan bahawa Pharmaniaga diberikan konsesi eksklusif untuk membekalkan ubat kepada kesemua 148 hospital kerajaan dan 1400 klinik dan pejabat-pejabat daerah di seluruh negara. Konsesi ini akan berakhir pada tahun 2019. Adakah kerajaan merancang untuk membuka pasaran perubatan kepada syarikat-syarikat yang lain sebagai satu strategi untuk menurunkan kos perubatan? Bolehkah kerajaan mendedahkan kontrak konsesi kepada Pharmaniaga termasuk maklumat tentang kos ubat yang dibekalkan kepada hospital dan klinik kerajaan, dan syarat-syarat kenaikan harga yang tertakluk dalam kontrak konsesi ini?

Berkenaan dengan kontrak eksklusif yang diberikan kepada Oratis Services Sdn Bhd untuk memproses “claim” daripada golongan pesara penjawat awam yang membeli ubat daripada farmasi, kenapa fi pengurusan sebanyak 7% diberikan kepada syarikat ini? Berapa lama perjanjian konsesi yang ditandatangani dengan Oratis? Apakah impak kepada kerajaan dari segi kos perbelanjaan perubatan pesara penjawat awam?

Sebelum saya buat ‘landing’, Yang DiPertua, saya nak minta Menteri Kerja Raya untuk memberi maklumat tentang rancangan untuk menaiktarafkan jalan keluar masuk daripada Jalan Besar di Seri Kembangan ke Lebuhraya Besraya memandang bahawa MRT Line Kedua akan melalui kawasan Seri Kembangan menuju ke Putrajaya. Saya juga nak tanya Menteri Kesihatan sama ada satu hospital kerajaan yang baru akan dibina di kawasan Bangi memandangkan penambahan penduduk yang begitu pesat.

Sekian sahaja, terima kasih.

Dr. Ong Kian Ming
Ahli Parlimen Serdang

不现实,不透明化,难以成为改变游戏规则的第十一大马计划

(2015年5月21日)行动党沙登区国会议员王建民博士的新闻媒体声明

不现实,不透明化,难以成为改变游戏规则的第十一大马计划

我对最近提呈的《第十一大马计划》没有留下任何深刻的印象。我原本期待这是将是一份会位国人勾勒出迈向先进国新愿景的声明。不过,我们所看到的却是一份与当今政经现实脱节,不具有透明度,也难以改变游戏规则的计划。

我国在2015和2016年所面对最关键的经济挑战莫过于天然气和石油价格下跌对公共财政所带来的影响。油价在2014年底令人出乎意料地下跌至每桶40美元,迫使首相在同年年底宣布财政修正案。基于美国页岩石产量的增加而导致天然气价格下滑和国际油价盘旋在每桶100美元以下,政府所依赖石油产业相关的收入,如石油税,国油公司的所得税和特别花红也相应地会遭受到重挫。在缺乏大幅度修正政府长期的开销和近期推行的消费税所带来的收入增加,我看不出来政府要如何在2020年前真正地削减财政赤字和将联邦政府债务占国内生产总值降至45巴仙以下。

如果政府开销没有随着廉价石油和天然气的新经济现实而有所调整,那这计划还有什么可取之处呢?

在刚昨天发表对第十一大马计划的愿望清单中,[1]我特别强调要求政府诚实地提供人民一个公共财政支出的现况,并需要公布在公私伙伴关系计划下所涉及的不被列入预算案开销和未来开销帐目。再来,我也要求政府通过网上公布完整名单,昭示所有涉及第十一大马计划的新基础设施的工程发展项目和其预估所需的成本。可令人遗憾的是,这份名单并没有如意产生。因此,我们仍然还是会对第十一大马计划所打算兴建的新医院,学校,大学,技职和技术学院的数量和地点一无所知。

政府缺乏透明度的作法的确是令人感到失望,因为财政部在每次会议中能够提供各部门的年度开销预算,但为何经济策划单位(EPU)却无法在第十一大马计划中效仿呢?另外,我也在之前所获得的国会答复中,显示将被列入在第十一大马计划中的新工程和所分配的预算。

真希望政府能对其开销继续有更透明化的处理。

最后,第十一大马计划里作为能改变游戏作法的战略目标都是围绕着商业领域而设的。例如,大马计划里所提到的“重点投资具有竞争力的城市”将作为改变游戏规则的作法,但却无法提出具体的建议,以便释放更多的权力和资金给地方和市议会来实现这一目标。再来,“提高B40家庭的水平,以踏入中产阶级社会”的计划没有提出任何实质性的作法,来减少我国对外劳的依赖,因为这会进一步地拉低收入阶层的工资和就业机会。

唯一与我的愿望清单匹配的亮点是,政府为了对贫穷建立起更全面的定义,会致力公布多元贫穷指数(MPI)的评估方式。基于我其余的愿望都落空了,这样的安慰可说是聊胜于无,

王建民博士
沙登区国会议员

[1] http://ongkianming.com/2015/05/20/新闻稿-我对第十一大马计划的愿望清单/

RMK-11: Jauh dari realiti, tidak telus dan apatah lagi untuk menjadi titik perubahan

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 21 Mei 2015

RMK-11: Jauh dari realiti, tidak telus dan apatah lagi untuk menjadi titik perubahan

RMK-11 yang dibentangkan baru-baru ini sungguh mengecewakan. Asalnya, saya mengharapkan ia menjadi dokumen yang mampu memacu Malaysia menuju status negara maju dan seterusnya. Apa yang dibentangkan adalah bercanggahan dengan realiti politik dan ekonomi semasa, tidak telus apatah lagi untuk menjadi titik perubahan.

Salah satu cabaran utama ekonomi Malaysia pada 2015 dan 2016 adalah kesan kepada belanjawan awam berikutan kejatuhan harga minyak dan gas. Pada penghujung tahun 2014, kejatuhan harga pasaran minyak yang tidak dijangka dan mendadak (di bawah aras 40USD bagi setiap tong) menyebabkan PM terpaksa mengumumkan semakan semula belanjawan pada awal tahun ini. Dengan jangkaan harga minyak pasaran akan berlegar sekitar di bawah 100USD setiap tong dan kejatuhan harga gas akibat daripada peningkatan pengeluaran gas syal di AS, keuntungan daripada sumber minyak yang dijana oleh kerajaan seperti cukai petroleum, cukai pendapatan dan dividen khas daripada Petronas turut dijangka menerima tempias. Tanpa semakan semula perbelanjaan kerajaan atau peningkatan kadar GST, saya tidak nampak bagaimana negara mampu menghapuskan defisit belanjawan dan mengurangkan nisbah hutang kerajaan terhadap GDP kepada kurang daripada 45% menjelang tahun 2020.

Sekiranya perbelanjaan kerajaan tidak diselaraskan untuk menghadapi realiti ekonomi baru rejim harga minyak dan gas yang rendah, apa lagi yang boleh diharap daripada RM ini?

Dalam kenyataan berkenaan harapan saya terhadap RMK-11 yang disiarkan semalam,[1] saya telah menekankan kepentingan kejujuran dalam menerangkan belanjawan awam, perbelanjaan yang tidak disenaraikan dalam belanjawan, serta belanjawan yang diunjurkan untuk projek-projek Perkongsian Awam-Swasta (PPP). Saya juga meminta supaya senarai penuh projek pembangunan dan infrastruktur baharu dimuat naik agar anggaran kos setiap projek dapat diteliti oleh orang awam. Dukacitanya, senarai ini langsung tidak dikemukakan. Hasilnya, kita masih tidak tahu bilangan hospital, sekolah, universiti, dan institusi teknikal yang bakal dibina di bawah RMK-11.

Ketidaktelusan ini amat mengecewakan memandangkan Kementerian Kewangan mampu menghasilkan laporan tahunan anggaran perbelanjaan bagi setiap Kementerian untuk setiap sesi bajet, namun Unit Perancang Ekonomi (EPU) gagal untuk berbuat demikian bagi RMK-11. Selain itu, saya telah menerima jawapan balas bertulis ketika sesi Parlimen yang lepas berkenaan projek baru dan peruntukan belanjawan negeri yang khususnya akan dijalankan di bawah RMK-11, misalnya projek menaik taraf jalan. Hakikatnya, masih banyak yang perlu dilakukan bagi mewujudkan perbelanjaan kerajaan yang lebih telus.

Akhirnya, teras-teras RMK-11 yang kononnya diwar-warkan sebagai titik perubahan sebenarnya agak kurang memberangsangkan. Sebagai contoh, ‘pelan perancangan bandar berdaya saing’ gagal menggariskan cadangan khusus untuk pengagihan kuasa dan peruntukan kepada Pihak Berkuasa Tempatan untuk mencapai matlamat ini. PelanMeningkatkan Taraf Isi Rumah B40 ke Arah Masyarakat Kelas Menengah’ tidak menyatakan sebarang langkah substantive berkenaan pengurangan kebergantungan kita kepada tenaga kerja asing yang masih memberi impak terhadap gaji dan peluang pekerjaan rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah.

Satu-satunya perkara positif yang konsisten dengan senarai harapan saya adalah berkenaan komitmen untuk menerbitkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) supaya definisi kemiskinan akan lebih komprehensif. Namun, ini merupakan ‘saguhati’ yang kurang memuaskan memandangkan semua perkara lain dalam senarai saya tidak dipertimbangkan.

Dr. Ong Kian Ming
Ahli Parlimen Serdang

[1] http://ongkianming.com/2015/05/20/press-statement-wish-list-for-the-11th-malaysian-plan/