Monthly Archives: October 2013

18 posts

表现管理及传递单位(PEMANDU)应该透明化地公开员工们的薪酬和是否有在其他政府部门/官联/上市/私人企业担任董事职位。

<吉隆坡10月31日讯>民主行动党沙登区国会议员王建民的媒体新闻稿

在昨天的今日大马的意见栏里[1], 隶属经济转型计划(ETP)PEMANDU通讯组的资深分析员,(译名)吴伟良先生尝试为PEMANDU执行长领取高薪酬一事来辩护。在这篇专栏里,他估计拥有公共领域主要职位(JUSA) A级别的公务员和PEMANDU董事一样,实际上所领取的税后月薪为RM29,631.53, 而这些都包括以下项目:

Item 项目 Amount (Monthly in RM)
Salary 薪金 17331.46
Minus Taxes 减税 -3533.26
Entertainment Allowance 娱乐津贴 4000.00
Housing Allowance 房屋津贴 2000.00
Fixed Allowance 固定津贴 2500.00
Higher Management Special Incentive 高级管理层特别津贴 1250.00
Maid Allowance佣人津贴 500.00
Home Maintenance Allowance 房屋维修津贴 166.67
Meeting Allowance as Board Member*董事开会津贴 2500.00
Fixed Annual Allowance as Board Member**董事年度固定津贴 2916.67
Total 总数 29.631.53

(*) Assume member of 5 boards of councils / GLCs, RM500 / meeting per month

(**) Assume RM7,000 / board, 5 boards councils / GLCs

Continue reading

PEMANDU harus bersikap terbuka dan telus mengenai kadar pampasan kakitangannya dan sama ada mereka memegang jawatan pengarah di agensi kerajaan / GLC (syarikat berkaitan kerajaaan) / syarikat tersenarai awam / syarikat swasta

Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada 31hb Oktober 2013 di Kuala Lumpur

Dalam tulisan komen yang diterbitkan di laman web Malaysiakini semalam,[1] Encik Goh Wei Liang, seorang pegawai kanan dalam pasukan komunikasi di bawah Program Transformasi Ekonomi (ETP) telah cuba mempertahankan gaji tinggi yang dibayar kepada pengarah-pengarah PEMANDU. Dalam tulisan komen ini, beliau telah membuat anggaran bahawa gaji bulanan seseorang penjawat awam JUSA A yang setaraf dengan seseorang pengarah PEMANDU sebenarnya berjumlah RM29,631.53 dan terdiri daripada komponen-komponen berikut:

Item Jumlah (Sebulan dalam RM)
Gaji 17331.46
Tolak Cukai -3533.26
Imbuhan Tetap Keraian 4000.00
Imbuhan Tetap Perumahan 2000.00
Imbuhan Tetap JUSA 2500.00
Bayaran Insentif Khas Pengurusan Tertinggi 1250.00
Bayaran untuk Pembantu Rumah 500.00
Bayaran Bantuan Menyelenggara Rumah 166.67
Elaun Mesyuarat sebagai Ahli Lembaga* 2500.00
Elaun Tahunan Tetap sebagai Ahli Lembaga** 2916.67
Jumlah 29.631.53

(*) Andaian: Ahli 5 lembaga majlis / GLC (syarikat berkaitan kerajaan), RM500 / mesyuarat sebulan

(**) Andaian: RM7,000 / lembaga, 5 lembaga majlis / GLS (syarikat berkaitan kerajaan)

Continue reading

PEMANDU should be open and transparent about how much its staff are being paid and whether they hold directorships in other government agencies / GLCS / publicly listed / private companies

Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, MP for Serdang, on the 31st of October 2013 in Kuala Lumpur

In a comment piece in Malaysiakini yesterday[1], Mr Goh Wei Liang, a senior analyst at PEMANDU’s communications team under the Economic Transformation Program (ETP) tried to justify the high pay that the directors at PEMANDU were receiving. In this comment piece, he estimated that the monthly take home pay of a JUSA A civil servant which is equivalent to a PEMANDU director is actually RM29,631.53 comprising of the following components:

Item Amount (Monthly in RM)
Salary 17331.46
Minus Taxes -3533.26
Entertainment Allowance 4000.00
Housing Allowance 2000.00
Fixed Allowance 2500.00
Higher Management Special Incentive 1250.00
Maid Allowance 500.00
Home Maintenance Allowance 166.67
Meeting Allowance as Board Member* 2500.00
Fixed Annual Allowance as Board Member** 2916.67
Total 29.631.53

(*) Assume member of 5 boards of councils / GLCs, RM500 / meeting per month

(**) Assume RM7,000 / board, 5 boards councils / GLCs

Continue reading