OKM

866 posts

Ucapan Parlimen 7 Oktober 2014 – Akta untuk Meminda Akta Lembaga Dalam Negeri Malaysia 1995

Ucapan Parlimen – Akta untuk Meminda Akta Lembaga Dalam Negeri Malaysia 1995 – Dr. Ong Kian Ming, MP Serdang (7 Oktober 2014)

Tuan Speaker,

Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan DR 9/2014 iaitu “Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995”.

Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Menteri atas kepekaan beliau dalam mendengar suara rakyat dan juga pihak pembangkang dan seterusnya mengambil tindakan untuk membatalkan kesemua fasal yang berkaitan dengan Panel Pelaburan. Harapan saya ialah Menteri akan terus peka kepada kehendak dan suara rakyat.

Sebenarnya, apa yang kami di pihak pembangkang mempertikaikan bukan keanggotaan Panel Pelaburan. Tadi sahabat saya Lenggong kata bahawa jikalau Panel Pelaburan ini ditubuhkan, ia mesti dianggotai oleh pakar-pakar, wakil daripada Pejabat Peguam Negara, wakil daripada Perbendaharaan, dan sebagainya. Untuk makluman YB Lenggong, keanggotaan LHDN yang sedia ada dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, dan termasuk Peguam Negara ataupun wakilnya. Tetapi sebahagian besar daripada pertikaian kami ialah matlamat untuk menubuhkan Panel Pelaburan ini dan yang lebih penting, instrumen kewangan yang diluluskan sebagai pelaburan di bawah Panel Pelaburan.

Pindaan ini, di bawah Fasa 6, membenarkan panel pelaburan untuk melaburkan Kumpulan Wang LHDN dalam saham yang disenaraikan dalam bursa saham dan juga bon dan debentur syarikat awam. Saham di bursa saham tentu melibatkan risiko yang lebih tinggi berbanding dengan deposit tetap dan pandangan saya ialah LHDN tidak patut bertindak seperti suatu dana pelaburan ataupun “sovereign wealth fund” seperti Khazanah.

Pada masa yang sama, Seksyen 28 (1) (f) juga memberi kuasa kepada Menteri untuk meluluskan apa-apa bentuk pelaburan lain. Kuasa yang diberikan kepada Menteri terlalu luas dan tidak terbatas dan membuka ruang kepada penyalahgunaan kuasa. Misalnya, jikalau sebuah syarikat yang telah mendapatkan konsesi untuk membina sebuah lebuhraya, pindaan ini membolehkan Kumpulan Wang LHDN dilaburkan di atas bon syarikat swasta ini dengan kelulusan Menteri walaupun risiko mungkin tinggi dan syarikat swasta ini tidak ada sebarang ‘track record’ dari segi pinjaman ataupun pendapatan.

Tapi tak apa, sekarang Menteri sudah membuat keputusan untuk menarik balik semua fasa-fasa yang berkaitan dengan Panel Pelaburan dan saya mengalu-alukan tindakan ini.

Tuan Speaker,

Saya nak rujuk Menteri kepada Laporan Tahunan LHDN untuk tahun 2012, di mana ekuiti LHDN pada 31 Disember 2012 adalah RM1.59 bilion. Ini termasuk dana daripada Kumpulan Wang Pembangunan / Development Fund (RM857m), daripada Kumpulan Wang Amanah / Trust Fund (RM3.8m), daripada Kumpulan Wang Lain / Other Fund (RM36m), daripada Rizab Penilaian Aset / Valuation Reserve (RM74m) dan Lebihan Terkumpul / Accumulated Reserves (RM619m).

Jadual 1: Ekuiti LHDN pada 31 Disember 2012

Sumber: Laporan Tahunan LHDN 2012

Saya mengucapkan tahniah kepada pihak LHDN atas kejayaan meningkatkan ekuiti daripada RM135m pada tahun 2000 kepada lebih daripada RM1.5b setakat ini. Dengan prestasi LHDN yang saya rasa cukup memuaskan, kenapa pula Seksyen baru 28A perlu diperkenalkan?

Seksyen baru 28A memberikan kuasa kepada LHDN, dengan kelulusan Menteri, untuk menubuhkan syarikat “untuk menjalankan dan bertanggungjawab pada atau terlibat dalam apa-apa projek, skim atau perusahaan yang telah dirancangkan atau dijalankan oleh Lembaga dalam melaksanakan fungsinya atau menjalankan kuasanya di bawah Akta ini”.

Tadi, YB Tasek Gelugor membangkitkan isu pendapatan yang diperlukan oleh LHDN untuk meningkatkan kebolehan mereka untuk mengutip cukai. Tetapi apa yang ketara daripada ekuiti yang dipegang oleh LHDN ialah ia memang mencukupi pada masa sekarang. Dan ekuiti ataupun simpanan ini tetap akan menaik setiap tahun berdasarkan ‘track record’ LHDN sejak tahun 2008. Dengan ‘accumulated reserves’ yang begitu banyak, kenapa LHDN perlu kuasa untuk tubuhkan syarikat baru untuk menjalankan tugas mereka seperti mana yang dibangkitkan tadi oleh Tasek Gelugor?

Tadi, YB Lenggong memberi contoh Singapura yang telah menubuhkan satu Tax Academy untuk melatih pakar cukai dan meningkatkan lagi pengetahuan dan kajian mengenai isu cukai. Jadi, mungkin LHDN perlukan Seksyen 28A untuk menubuhkan satu Tax Academy yang serupa. Saya nak maklumkan kepada YB Lenggong bahawa Akademi Percukaian Malaysia (APM) telah ditubuhkan oleh LHDN sejak tahun 1994. Alamatnya di Persiaran Warisan, Bandar Baru Bangi, di kawasan saya. Kumpulan Amanah ataupun Trust Fund pun diperuntukkan kepada Akademi ini. Lebihan terkumpul mengikut Laporan Tahunan LHDN 2012 adalah RM3.75juta. Jadi, kalau nak beri contoh, pun beri contoh yang lebih wajar lah.

Tuan Speaker,

Saya memberi contoh LHDN yang sekarang ini bertindak sebagai ejen pemungut bagi pihak PTPTN sejak bulan Julai 1997. LHDN boleh menjalankan tugas seperti ini dengan tidak perlunya penubuhan sebuah anak syarikat. Lenggong, sebagai pengerusi PTPTN sepatutnya tahu tentang butir-butir seperti ini tetapi saya tak tahu kenapa beliau tidak bangkitkan tadi.

Jadi, soalan pokok adalah apa yang sedia ada dalam Akta ini yang sedang menyekat LHDN daripada menjalankan tugasnya dengan baik? Kenapa perlunya Seksyen baru 28A?

Seksyen baru 28A boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Misalnya, Seksyen baru 28A ini boleh memberi peluang kepada LHDN untuk menubuhkan sebuah syarikat khususnya untuk menuntut cukai pendapatan yang masih terhutang. Di bawah syarikat ini, kontraktor boleh diupah dengan komisi yang tinggi untuk menuntut cukai yang lapuk.

Ini adalah satu “precedent” yang sangat membimbangkan dan pada pandangan saya, tidak ada apa-apa keperluan untuk penubuhan syarikat oleh LHDN. Jikalau kuasa LHDN perlu ditambah untuk menjalankan tugas dengan lebih baik, undang-undang patut dipinda, bukan syarikat ditubuh.

Saya juga hendak tanya Menteri mana lagi negara yang mengamalkan pindaan ini untuk membenarkan pihak yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai pendapatan untuk menubuhkan anak syarikat sendiri. Adakah pindaan ini mengikut ‘best practices’ yang dilakukan di negara maju yang lain?

Pendapat saya ialah Seksyen Baru 28A ini tidak diperlukan dan patut dibatalkan seperti Fasal 3, 5, 6 dan 8.

Soalan Parlimen: Sesi Ketiga 2014 (7.10.2014 – 27.11.2014)

Soalan Parlimen Sesi Ketiga 2014 – Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang
Soalan Jawab Lisan

1) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Pendidikan memberi penjelasan mengapa SJKC Bukit Serdang yang diberi peruntukan sebanyak RM6.5 juta untuk membina sebuah sekolah dengan 36 bilik darjah tetapi sekolah yang telah dibina hanya mempunyai 22 bilik darjah.

2) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Perdana Menteri untuk mendedahkan peruntukan kerajaan yang diberikan kepada Universiti Perdana di bawah Kerjasama Awam Swasta dan mengapa pembiayaan ini harus terus diberikan memandang kegagalan UP untuk membayar yuran kepada Universiti Johns Hopkins yang menyebabkan JHU memutuskan segala talian dengan program PUGSOM.

3) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Pendidikan menjelaskan mengapa Program Ijazah Luar Negara (PILN) telah dibatalkan tanpa notis awam walaupun pengumuman telah dibuat oleh Menteri pada 16 April 2012 bahawa biasiswa ini boleh dipohon oleh pelajar-pelajar yang tidak ditaja di bawah ‘bursary’.

4) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air untuk menjelaskan mengapa projek ‘solar farm’ berjumlah 50MW telah diberikan kepada 1MDB melalui ‘direct negotiation’ memandangkan terdapat banyak lagi syarikat Malaysia yang mempunyai ‘track record’ yang lebih baik berbanding dengan 1MDB dalam membina dan menguruskan ‘solar farm’.

5) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar untuk menyatakan apakah yang telah dan sedang dilakukan oleh Malaysia, dalam konteks ASEAN, untuk memberi tekanan kepada Indonesia untuk meratifikasi ‘ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution’.

6) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan status siasatan Laporan Polis PUDU/004003/14 dan mengapa Ketua Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan yang mengugut untuk membakar Ibu Pejabat DAP, Razlan Rafii, belum lagi disabit walaupun bukti terhadapnya telah dikemukakan.

7) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Perdana Menteri menyatakan status tender untuk Loji WtE di Taman Beringin, Kepong, nama-nama syarikat yang telah dipilih untuk tender dan sama ada syarat-syarat tender ini akan dikemukakan kepada orang awam.

8) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Kewangan menyatakan jika Kastam akan menyiasat apa-apa kaitan di antara pembunuhan Timbalan Pengarah Kastam, Datuk Shaharuddin Ibrahim, dan penyiasatan ke atas sindiket penyeludupan kereta yang berasal dari Langkawi dan sama ada mangsa-mangsa sindiket penyeludupan ini boleh mendapatkan pengecualian daripada duti kastam.

9) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan status Ops Qaseh dan bagaimana operasi ini telah membantu mengurangkan masalah gelandangan di negara ini.

10) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Belia dan Sukan sama ada beliau akan menjemput Ahli-ahli Parlimen untuk menjadi sebahagian daripada kempen #FitMalaysia.

Soalan Jawab Bertulis

1) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Pendidikan untuk menyenaraikan semua universiti di mana penerima biasiswa JPA luar negara telah dihantar pada 2011 hingga 2014.

2) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan langkah-langkah yang sedang diambil untuk memperbaiki infrastruktur dan aliran trafik di bulatan di luar Selangor Turf Club dan kawasan berhampiran dan sama ada rancangan ini akan dimasukkan dalam Rancangan Malaysia ke-Sebelas.

3) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan unjuran permintaan elektrik dan rancangan pembekalan sumber jana kuasa elektrik / ‘generation fuel mix’ untuk Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak setiap tahun dari 2015 hingga 2030.

4) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kriteria Kajian Dampak Sosial dan Alam Sekitar (SEIA) yang dijalankan dalam pelan pembangunan empangan besar memenuhi piawaian hak asasi manusia antarabangsa seperti UNDHR dan UNDRIP.

5) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Perdana Menteri menyatakan bilangan pengundi bagi setiap kawasan parlimen berdasarkan daftar pemilih yang terkini.

教育部为何不考虑采用试考成绩来取代大马教育文凭(SPM)预考成绩,来作为私立高等学府的大学先修班和基础课程的申请条件。

(2014年10月2日)民主行动党沙登区国会议员王建民博士的媒体新闻声明

教育部为何不考虑采用试考成绩来取代大马教育文凭(SPM)预考成绩,来作为私立高等学府的大学先修班和基础课程的申请条件。

在面对被教育部禁止用预考成绩来申请大学先修班和基础课程的争议风波中,第二教育部长拿督斯里依德利斯尤索,非但没有聆听被影响的家长和学生们的心声,反而去选择捍卫该部门所做出的愚蠢决定。

第二教育部长曾表示,大马教育文凭(SPM)预考成绩不能报读私立大专课程已经行之有年,并非“新鲜事”。[1] 此外,根据教育部在9月29日所发布的新闻稿中,预考成绩“不能再被使用”的言论是不正确的。因为从来只有大马教育文凭的正式成绩才能被使用来报读被教育部批准和认可的大学基础课程,先修班和大专文凭(Diploma)。[2]

首先,我想要回应的是,针对教育部有关预考成绩被使用来申请私立大专院校的大学基础课程和先修班的说法是不正确的。更准确的说法应该是,初步报读这些课程的录取名单其实是根据预考成绩来审核的,而过后各大专院校则是根据学生们个别在SPM所取得的正式成绩是否符合的该入学条件才进一步决定录取的。因此,若该学生未能取得如之前的预考般的成绩,他们就不会进一步被录取报读这些课程。

其二,教育部也说这是“为了确保私立大专的课程有素质,同时符合大马学术鉴定机构(MQA)的“最佳标准”。”若教育部认为被用来申请私立大专院校的大学基础课程和先修班的预考成绩并不符合“最佳标准”,就应公布有关统计数据和学生们的预考水平和正式成绩出现差异的巴仙率。根据大马私立学院及大学协会(MAPCU) 的统计数据指出,大多数学校因不符合SPM的有条件录取而导致的辍学率是“低于1或2巴仙”。[3]有些学校的辍学甚至达到0巴仙。

其三,若教育部认为,使用预考成绩在某种程度上不符合其“最佳标准”,即意味着某些学校有意地提高预考成绩,以便它们最终会比SPM正式成绩来得更好。那教育部为何不允许使用的SPM试考成绩来作为报读大学先修班和基础课程的申请条件?毕竟,SPM试考成绩是由教育部所审批和教育部也可以随时要求大专院校针对这些SPM的试考成绩进行网上验证。[4]

此外,我们也必须了解,MQA为报读大学先修班和基础课程所设置的最低要求仅仅是在任何5颗SPM科目中考取C等成绩。因此,如MACPU的上述统计数据所示,会发生SPM正式成绩不达标(无法考取5颗SPM科目的C等成绩)的机率是非常低的。

最后,我强烈地呼吁第一和第二教育部长应聆听家长和学生们的心声,包括他们的内阁同僚,拿督魏家祥博士也在公开场合反对这项政策。所以,教育部应恢复承认SPM预考成绩报读私立大专先修班和基础课程的政策。若教育部对使用预考成绩的准确性和水平标准还存有疑虑的话,大可以考虑承认改用由教育部所审批的SPM试考成绩,以作为报读这些课程的入学条件。一如往常般,在SPM正式成绩出炉后,私立大专才会进一步地确定这些学生的录取资格。

沙登区国会议员王建民博士

[1] http://www.thestar.com.my/News/Nation/2014/09/30/Idris-Jusoh-SPM/

[2] http://www.thestar.com.my/News/Nation/2014/09/30/education-ministry-never-allow-spm-forecast-results/

[3] http://www.thestar.com.my/News/Nation/2014/09/28/Form-Five-students-unhappy-with-forecast-result-ruling/

[4] http://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/index.php