Monthly Archives: April 2015

17 posts

Mengapa 1MDB diberi kenaikan tariff sebanyak 22% bagi ladang solar 50Mwnya yang belum lagi dibina?

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 20 April 2015

Mengapa 1MDB diberi kenaikan tariff sebanyak 22% bagi ladang solar 50Mwnya yang belum lagi dibina?

Hari ini, Edge Financial Daily telah melaporkan bahawa projek cadangan ladang solar 1MDB telah diberi kenaikan tariff elektrik dari 41 sen bagi setiap kWH kepada 50 sen setiap kWH, iaitu peningkatan sebanyak 9 sen atau 22%.[1] Menurut laporan tersebut, alasan yang diberi adalah kerana “tarif sebelum ini adalah terlalu rendah bagi projek tersebut untuk dilaksanakan. Tarif baru ini telah dirunding atas asas bahawa Edra mengehadkan kadar pulangan dalaman bagi projek tersebut pada maksimum 9%.”

Jika laporan ini benar, maka Menteri Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) perlu memberi penjelasan berkenaan banyak perkara. Pertama, jika Edra Global yang merupakan anak syarikat 1MDB menganggap kadar tarif asal iaitu 41 sen untuk setiap kWH adalah terlalu rendah, mengapa KeTTHA tidak melakukan tender terbuka di pasaran bagi cadangan pembinaan ladang solar 50MW yang merupakan projek ladang solar terbesar di Malaysia? KeTTHA sepatutnya membenarkan tender terbuka terlebih dahulu sebelum memberikan projek ini secara rundingan terus kepada 1MDB, yang sebenarnya tidak berpengalaman dalam membina dan menjalankan operasi sebarang projek solar. Tender terbuka untuk cadangan pembinaan ladang solar ini sudah pasti dapat memberi jaminan harga terbaik kepada Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan dijadikan sebagai satu penanda aras bagi projek ladang solar yang akan datang.

Malahan, boleh dikatakan juga bahawa kadar tarif 50 sen bagi setiap kWH adalah terlalu tinggi menurut standard pasaran.

Merujuk kepada kadar tarif yang diterbitkan di laman web Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA), kadar minimum tarif galakan (FiT) bagi pemasangan tenaga solar kategori 10MW hingga 30MW telah makin jatuh secara stabil (Jadual 1). ‘Kadar penyimpangan’ ini diperkenalkan kerana kejatuhan mendadak kos pemasangan panel solar yang disebabkan oleh peningkatan teknologi.

Jadual 1: Tarif Minimum bagi setiap kWH untuk Tarif Galakan pemasangan PV Solar antara 10MW dan 30MW

Tarikh pemasangan Tarif Galakan 1 Jan 2012 1 Jan 2013 28 Mac 2013 1 Jan 2014 15 Mac   2014 1 Jan 2015
Tarif Minimum setiap kWH 85 sen 78.2 sen 68 sen 54.4 sen 61.2 sen 49 sen

Sumber: www.seda.gov.my

Bagi pemasangan yang bermula pada 1 Januari 2015, kadar tarif minimum adalah 49 sen (Lihat grafik di bawah). Terdapat alasan yang bagus untuk menjangka sebuah ladang solar 50MW akan menawarkan tarif yang lebih rendah daripda 49 sen bagi setiap kWH di bawah Tarif Galakan SEDA. Pertama, ladang solar dengan skala besar tersebut sudah tentu mempunyai skala ekonomi yang besar, contohnya kos pemasangan per unit yang lebih rendah dan kos pengambilan tanah per unit yang lebih murah. Kedua, ladang solar tersebut dijangka siap dalam tempoh yang lama, yang bermakna penambahbaikan teknologi mungkin akan menyebabkan kos solar PV jatuh lagi. Ketiga, kontrak yang dicadangkan antara 1MDB dan TNB adalah selama 25 tahun, iaitu melebihi kontrak 21 tahun di bawah Tarif Galakan. Kontrak yang lebih panjang bermaksud jaminan pulangan untuk lebih lama, yang bermakna bahawa lebih ramai pihak sudah pasti sanggup menerima tawaran kontrak yang lebih lama untuk kadar tarif yang lebih rendah.

Di sebalik semua ini, kita tidak dapat mengelak dari mengesyaki bahawa peningkatan tarif ini merupakan cara untuk menyelamatkan 1MDB dengan memberi syarat kewangan yang lebih baik bagi membolehkan anak syarikat, Edra Global untuk tersenarai.

Dr. Ong Kian Ming
Ahli Parlimen Serdang

Grafik 1: Tarif Galakan bagi Solar PV (Bukan Individu) bermula dari 1 Januari 2015

[1] http://www.theedgemarkets.com/en/article/1mdb%E2%80%99s-solar-farm-gets-tariff-hike

Why was 1MDB given a tariff rate hike of 22% for its yet to be built 50MW Solar Farm?

Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, MP for Serdang, on the 20th of April, 2015

Why was 1MDB given a tariff rate hike of 22% for its yet to be built 50MW Solar Farm?

It was reported in the Edge Financial Daily today that the proposed 1MDB Solar Farm has been given a hike it its electricity tariff from 41 sen per kWH to 50 sen per kWH, an increase of 9 sen or 22%.[1] The reason given, according to this report, was that the “previous tariff was deemed simply too low for the project to be feasible. The new tariff was negotiated on the basis that Edra caps its internal rate of return for the project at a maximum of 9%.”

If this report is true, then the Ministry for Energy, Green Technology and Water (or KeTTHA) has a lot of explaining to do. Firstly, if Edra Global, a subsidiary of 1MDB, felt that the initial tariff rate of 41 sen per kWH was too low, why did KeTTHA not allow for an open tender in the market for the proposed 50MW solar farm, which would be the largest solar farm project in Malaysia? In fact, KeTTHA should have allowed for an open tender in the first place instead of awarding this project to 1MDB, which has no experience of building and operating any solar projects, on a direct negotiation basis. An open tender for this proposed solar farm would have ensured the best pricing for Tenaga Nasional Berhad (TNB) and set the benchmark for future solar farm projects.

An argument can also be made that the tariff rate of 50 sen per kwH is too high by market standards.

According to the tariff rates found in the website for the Sustainable Energy Development Authority (SEDA), the minimum feed-in-tariff (FiT) for solar power installations which are more than 10MW but less than 30MW has been dropping steadily over time (Table 1 below). These ‘digression rates’ were introduced because of the rapidly falling installation costs of solar panels due to improvements in technology.

Table 1: Minimum Tariff per kWH for Solar PV Feed in Tariff for installations >10MW but less than 30MW

Date of FiT installation 1 Jan 2012 1 Jan 2013 28 March 2013 1 Jan 2014 15 March 2014 1 Jan 2015
Minimum Tariff per kWH 85 sen 78.2 sen 68 sen 54.4 sen 61.2 sen 49 sen

Source: www.seda.gov.my

For installations starting on the 1st of January 2015, the minimum feed in tariff was 49 sen (See graphic below). There are very good reasons to expect a 50MW solar farm to be able to offer a tariff lower than the 49 sen per kWh under SEDA’s Feed-in-Tariff. Firstly, a solar farm of that size will inevitably have greater economies of scale e.g. lower per unit installation costs and lower per unit land acquisition costs. Secondly, the solar farm will only be completed at a later date which means that the costs of the solar PV can drop further because of improved technology. Thirdly, the proposed contract between 1MDB and Tenaga is for 25 years which is longer than the 21 years under the Feed in Tariff. A longer contract means a longer period of guaranteed returns which means that more players would have been willing to accept a lower tariff in exchange for the longer contract.

Given this information, one cannot help but to think that this tariff hike is an attempt to help ‘bail out’ 1MDB by providing more favourable financial terms for its subsidiary, Edra Global, to be listed.

Dr. Ong Kian Ming
Member of Parliament for Serdang

Graphic 1: Fit Rates for Solar PV (Non Individual) starting from the 1st of January 2015

[1] http://www.theedgemarkets.com/en/article/1mdb%E2%80%99s-solar-farm-gets-tariff-hike

民政党国会议员梁德明应为自己替煽动法令修正案狡辩而感到羞愧

(2015年4月19日)行动党沙登区国会议员王建民博士的媒体声明稿

民政党国会议员梁德明应为自己替煽动法令修正案狡辩而感到羞愧

民政党新邦令金区国会议员梁德明,为了替煽动法令修正案辩护而表示:“如果国阵能清楚地向人民解释其修订案的善意,并让人民了解它背后的动机,那他们(行动党)在下一届大选中就能被赶下台了。”[1] 眼看着有“国阵良知”之称的民政党竟然会利用如此可悲和低级的理由来企图替煽动法令修正案辩护,顿时不禁令人心寒。

若梁德明真心地认为政府提呈煽动法令修正案是源自于“善意”,那他必定是非盲即聋了。难道漫画家祖纳因批评安华肛交案的司法决定而面对多达9项煽动法令的控状,是体现了政府的“善意”?难道班底谷国会议员努鲁依莎因在国会发言谴责司法不公而被警方逮捕并隔夜扣留,也是体现政府的“善意”?难道《马来西亚局内人》和《The Edge》的4位编辑被援引煽动法令来隔夜扣留和提控,又是体现了政府的“善意”?

另外,梁德明果真低估了大马选民的智商,因为接下来他进一步地表示:“反之,政府实际上是通过立法来保护人民和提供更大的自由权利…同时,民政党意识到尤其是在社交媒体上所引起的宗教紧张关系,因此相信政府有必要采取某些手段来进行控制和监视。” 难道他从来不知道这个政府一直以来都是采取的双重标准来进行任何执法吗?难道他没听闻过虽然依布拉欣阿里公开地威胁要焚烧圣经,政府迄今却从未采取任何行动来对付他吗?难道他又没看到关于农业部长依斯迈沙比利尽管在面子书上发表了要求马来消费者抵制华商的言论后,却享有特别待遇,只需在电话向警方录取口供吗?前首相署副部长玛希达也不是发表了无根据的言论,指控有个华人在吉打焚烧可兰经后,却一样拥有类似的VIP待遇吗?

如果梁德明认为通过删除不允许保释和批评政府和司法机关的条款就能体现出政府的“善意”,那倒不如让我来介绍他参与由马来西亚律师公会,砂拉越律师协会和沙巴律师协会于4月17日所共同发表的联合声明。[2] 除了批评煽动法令修正案,这项联合声明还进一步地指出,“《1948年煽动法令》在本质上是有缺陷的,而这份修正案只会暴露并放大该缺陷。这也是会真正破坏团结和谐,无法建立持续性和平,鼓励彼此相互尊重的一个法案。因此,《1948年煽动法令》在我们这个欲成为先进,中庸和现代民主社会的国家是没有立足之地。”

替这项恶法狡辩,再次证明了梁德明和民政党已经完全失去了他们的道德罗盘。民政党或许如此天真地认为,煽动法令修正案将不被滥用。鉴于政府过往的记录,选民们在来下届大选将永远不会忘记这番行为。

王建民博士
沙登区国会议员

[1] http://www.malaysiakini.com/news/295687

[2] http://www.malaysianbar.org.my/press_statements/joint_press_release_%7C_amendments_to_the_sedition_act_1948_are_draconian_militate_against_the_freedom_of_speech_and_expression_and_interfere_with_the_independence_of_the_judiciary_.html