Month: March 2015

If the standard of English in Malaysia is better than Singapore, why is this still happening?

Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, MP for Serdang, on the 30th of March, 2015 If the standard of English in Malaysia is better than Singapore, why is this still happening? I was shocked when I read the news

Tagged with:

严厉谴责警方以刑事(诽谤)条文向撰写“谁是警队的主子”文章的马大教授邱盈慧传召问话

(2015年3月27日)行动党沙登区国会议员王建民博士的媒体声明稿 严厉谴责警方以刑事(诽谤)条文向撰写“谁是警队的主子”文章的马大教授邱盈慧传召问话 我想回应《大马内幕者》所刊登题为“警方对付撰文批评的马大教授”的新闻报道。(http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/um-lecturer-now-under-probe-over-article-on-police) 根据该报道,这名讲师是来自马大的邱盈慧(Dr Khoo Ying Hooi),她因于2015年3月16日撰写一篇题为“谁是警队的主子”(Who owns the police)而被警方援引刑事法典第500条文(诽谤)传召问话。 (http://www.themalaysianinsider.com/opinion/khoo-ying-hooi/article/who-owns-the-police) 在此,我强烈地批评警方的伎俩,尤其是超迷恋推特的全国总警长卡立阿布巴卡于2015年3月15日还透过推特(#KitaLawan)批评邱盈慧的文章。 邱盈慧在自己的专栏中,针对大马警方与其他国家警队应付集会的动机与行动,提出很多有根据的论点。警方盘问和调查她,并可能在刑事法典下提控她,实际上就是公开侮辱及攻击大马学术自由的作法。 因此,我呼吁全国总警长,马上停止恐吓合理的学术研究。 王建民博士 沙登区国会议员

Mengecam keras siasatan polis terhadap pensyarah UM Dr. Khoo Ying Hooi atas alasan ‘ancaman jenayah’ berhubungan artikel beliau bertajuk ‘Siapa yang menguasai pihak polis?’

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 27hb Mac 2015 Mengecam keras siasatan polis terhadap pensyarah UM Dr. Khoo Ying Hooi atas alasan ‘ancaman jenayah’ berhubungan artikel beliau bertajuk ‘Siapa yang menguasai pihak polis?’ Saya merujuk

Tagged with: ,

Condemn the police probe on UM lecturer Dr. Khoo Ying Hooi for ‘criminal intimidation’ over her article titled ‘Who Owns The Police’

Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, MP for Serdang, on the 27th of March Condemn the police probe on UM lecturer Dr. Khoo Ying Hooi for ‘criminal intimidation’ over her article titled ‘Who Owns the Police’ I refer to

Tagged with: ,

为公账会准备致财政部秘书长伊万有关PFI建筑私人有限公司的十道问题

(2015年3月17日)行动党沙登区国会议员王建民博士的媒体声明稿 为公账会准备致财政部秘书长伊万有关PFI建筑私人有限公司的十道问题 2015年3月18日,公账会将针对在2013年第三系列总稽查司报告中所揭露截至2012年就背负了高达279亿令吉债务,由财政部99.9巴仙控股的PFI建筑私人有限公司进行听证会。 在此我列举了以下几个问题,希望公账会有必要质询PFI 建筑私人有限公司董事兼财政部秘书长伊万。 1) 从这家公司名字中的“PFI”字面看来,其实是私人融资计划(private finance initiative)的简写,意即是由私人界来提供部分的资金和承担项目发展的风险。那请问有哪些使用PFI建筑资金发展的项目是真正的私人融资计划呢?有哪些私人机构有涉及为这些发展项目提供资金呢? 2) PFI建筑公司是通过 (MyProcurement网站)[1] 公开招标还是直接谈判方式,发出这些工程合约? 3) 到底为何特别要将 PFI建筑成为基建计划融资的另一个管道,而非一般地使用政府预算所分配的发展拨款呢? 4) 到底 PFI建筑的管理团队成员有谁?为什么不像BLT建筑一样来架设一个网站,[2] 以便提升 PFI建筑进行发展的透明度,该管理层成员的身份和进行中项目的详情? 5) PFI建筑首先在2007年8月向公积金局所借的200亿令吉和其利息将在2012年8月份截止。过后,这笔贷款在2012年8月份进行了重组,变成为期15年每2年1次的偿还计划(截至2027年)。这笔资金是来自联邦土地专员根据协议将土地租给PFI建筑,然后再向PFI建筑公司租回这些土地的付款。请问为什么要使用如此复杂的方式来偿还利息给公积金呢?为什么不直接在2012年8月就偿还所有200亿令吉和利息的贷款呢? 6) 为什么联邦土地专员会被利用来偿还PFI建筑债务呢?联邦土地专员将需要卖掉多少土地才能为PFI建筑的债务来进行融资呢?联邦土地专员是否有足够的收入来偿还公积金为期15年的20亿令吉的年度款项呢? 7) 根据2013年的总稽查司报告,PFI建筑就从公积金原来200亿令吉的贷款中已经花费了186亿令吉。然而,总稽查司报告中显示该发展项目的实际开支只有约12亿令吉(请参阅图表48如下)。到底剩余的174亿令吉何去何从呢? 8) 财政部能否提供一个清单来列出所有承包商的名字和自PFI建筑成立以来所资助过的发展项目的成本和各自的进展? 9) PFI建筑公司最新的年度财政报告是2012年。呈交年度财政报告的截止日期是2013年6月28日。该公司在2014年2月12日呈交此报告。接下来PFI建筑公司2013年财政报告的截止日期是2014年6月底。但截至2015年3月17日,该公司在逾期超过9个月后仍未呈交2013年的财政报告。此事何以解释? 10) 根据大马公司委员会的记录,PFI建筑公司于2014年8月,从公积金局处承担的195亿令吉Bai Muajjal贷款。请问PFI建筑公司要如何偿还这笔贷款呢? 王建民博士 沙登区国会议员 [1] http://myprocurement.treasury.gov.my/ [2] http://www.pblt.com.my/ver4/mngt.html

Top